BOWLINGUKLUBI: (Kaarel Märtin 5098931; Ruth Teras 56475642)

  1. Iganädalased treeningud klubi liikmetele. Esmaspäev ja reede kell 14
  2. Iganädalased   treeninguvõimalused   teistele   VPÜ   liikmetele   Kuulsaali  poolt  kehtestatud  pensionäride mängimise ajal:    esmaspäeval ja reedel kell 15-16.

 MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse juures tegutseva Bowlinguklubi põhikiri.

Kinnitatud MTÜ Viimsi PÜ juhatuse otsusega: 03.09.2015
ÜLDSÄTTED
1.1. Klubi nimi on “Viimsi Pensionäride Ühenduse bowlinguklubi”, lühendatult Viimsi PÜ Bowlinguklubi.
1.2. Viimsi PÜ Bowlinguklubi, edaspidi Klubi, on MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse, edaspidi Viimsi PÜ, juurde kuuluv klubi aadressiga Kaluri tee 5, Viimsi vald, Harjumaa.
EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1. Klubi eesmärgid on bowlingu harrastamine, selleks tingimuste loomine ja sellest huvitatud inimeste ühendamine et väärikalt esindada VPÜ-d üritustel ja võistlustel.
2.2. Eesmärkide täitmiseks Klubi korraldab:
2.2.1. Bowlingu harjutussaali rentimise, ühistreeningu ajad ja korra ning üritustel ja võistlustel esindamise;
2.2.2. Ülemaailmsele Eakatepäevale pühendatud igaaastast bowlinguturniiri “Viimsi Kuul”;
2.2.3. Väljasõite ja muid ühiseid ettevõtmisi.
LIIKMED
3.1. Klubi liikmeteks võivad olla pensionealised füüsilised isikud, kes on Viimsi PÜ liikmed, tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning selle alusel koostatud Klubi kodukorda, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ja tasuvad osalusmaksu.
3.2. Klubi liikmeks astumine toimub kehtiva Klubi kodukorra alusel.
3.3. Kui Klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse Klubi kodukorra p.8.6. alusel Viimsi PÜ poolt.
3.4. Liikme võib Klubist välja arvata Klubi juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega, kui ta ei täida Klubi kodukorra nõudeid ja Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi juhatuse pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata Viimsi PÜ liikmemaksu kolme aasta eest.
3.5. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Klubi üldkoosoleku otsusega väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist Viimsi PÜ juhatuse poolt.
3.7. Klubi liikmel on õigus:
3.7.1. Osaleda Klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
3.7.2. Osaleda hääleõiguslikuna Klubi üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Klubi juhatusse;
3.7.3. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi juhatuse tegevuse kohta ning saada teda huvitavat informatsiooni;
3.7.4. Klubist välja astuda.
3.8. Klubi liikmed on kohustatud:
3.8.1. Järgima Klubi põhikirja ning teisi Viimsi PÜ ja Klubi pädevuse piires kehtestatud akte;
3.8.2. Osalema Klubi tegevustes;
3.8.3. Osalema Klubi üldkoosolekutel ning valitavasse juhatusse kuulumisel selle töös;
3.8.4. Tasuma õigeaegselt Viimsi PÜ liikmemaksu;
3.8.5. Muid kohustusi saab liikmetele nende nõusolekul kehtestada Klubi üldkoosolek või Klubi juhatus.
JUHTIMINE JA JÄRELVALVE
4.1. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek.
4.2. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ja milles on märgitud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord. Päevakorra määrab Klubi juhatus.
Juhatus on kohustatud Klubi üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad Klubi huvid või nõue
üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjus ära näidatud vähemalt 1/4 Klubi liikmete poolt.
4.3. Klubi üldkoosolek võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevuses.
4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. Klubi liikmete liikmeskonnast välja arvamise otsustamine vastavalt Klubi kodukorrale;
4.4.2. Klubi põhikirja ja Klubi eesmärkide muutmine;
4.4.3. Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.4.4. Klubi osalusmäära ning tasumise tähtaja kehtestamine;
4.4.5. Aasta tegevuskava kinnitamine;
4.4.6. Klubi juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
4.4.7. Klubi juhatuse liikmete valimine.
4.4.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki Klubi põhikirjast tulenevaid nõudeid ja kohal on ½ pluss 1 Klubi liikmetest;
4.4.9. Igal Klubi liikmel on üldkoosolekul hääletamisel üks hääl;
4.4.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest;
4.4.11. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 Klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest;
4.4.12. Üldkoosolek protokollitakse, kuhu kantakse toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
4.5 Klubi juhatus :
4.5.1. Klubil on juhatus, kes seda juhib ja esindab. Klubi juhatuse liikmete arv on viis. (muudatus üldkoosoleku otsusega – protokoll). Klubi juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kaks aastat. Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik tema nõusolek;
4.5.2. Juhatuse liikmed valitakse Klubi üldkoosolekul. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv;
4.5.3. Juhatuse liikmed esindavad Klubi kõikide tehingute tegemistel ühiselt, jaotades klubi tööga seotud ülesandeid omavahel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasiastunud juhatuse liige asendatakse Klubi üldkoosoleku otsusega juhatuse liikmete valimise korra alusel;
4.5.4. Juhatus peab andma Klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande;
4.5.5. juhatus korraldab Klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama Viimsi PÜ-le andmeid Klubi liikmete arvu kohta.
4.6. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
4.6.1. Liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamise otsuse tegemine ja esitamine Klubi üldkoosolekule;
4.6.2. Klubi tegevuskava koostamine ja esitamine Klubi üldkoosolekule;
4.6.3. Klubi sümboolika kavandite ning võistlusjuhendite koostamine;
4.6.4. Muud tegevuskavast lähtuvad ülesanded, mis põhikirjaga ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;
4.6.5. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord
poolaastal.
4.6.6. Juhatuse koosolek protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ja esitatakse Viimsi PÜ-le.
VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
5.1. Klubil vahendid ja vara puuduvad või kasutavad Viimsi PÜ vara ja vahendeid.
5.2. Klubi annab aru oma tegevusest Viimsi PÜ-le viimase nõudmisel.
5.3. Klubi tegevuse käigus tekkinud vara ja vahendid kuuluvad Viimsi PÜ-le.
LÕPETAMINE
6.1. Klubi tegevus lõpetatakse:
6.1.1. Klubi üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ja üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Klubi liikmetest;
6.1.2.Klubi liikmete arvu vähenemisel Viimsi PÜ otsusel.

 

 

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse Bowlinguklubi K O D U K O R D Kinnitatud Klubi juhatuse poolt 28.04.2017. aastal 

ÜLDSÄTTED 

1.1. Kodukorra aluseks on MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse (edaspidi VPÜ) Bowlinguklubi (edaspidi Klubi) põhikiri, Klubi head tavad ja üldtunnustatud eetika- ning käitumisnormid. 

1.2. Käesolev Klubi kodukord reguleerib Klubi liikmete ja juhatuse ühistegevust. 

1.3. Klubi põhikiri ja kodukord kehtib kõikidele Klubi liikmetele. 

1.4. Klubi kodukorra muudatused kinnitab Klubi üldkoosolek, mis on õiguslik, kui kohal viibib 1/2 pluss 1 Klubi liikmetest ja otsus saab häälteenamuse. 

• KLUBI 

2.1. Klubi sümboolika:

    2.1.1. Klubi sümboolikaks on Klubi logo või nime kandev ese või meene, millel on kujutatud Klubi sümboolikat; 

    2.1.2. Klubi sümboolika kasutamisel tuleb hoida Klubi head mainet; 

    2.1.3. Klubi sümboolikat võivad kasutada kõik liikmed Klubi üritustel;

    2.1.4. Klubi sümboolika kasutamine mõne muu ühingu, organisatsiooni või klubi esindamisel ei ole lubatud. 

2.2. Klubi esindusvõistkonnad: 

    2.2.1. Esindusvõistkond moodustatakse reeglina enne võistlust valitud kahe mängupäeva katsevõistluse tulemuste põhjal või klubisisesel kokkuleppel edetabeli alusel. Mängupäevadest läheb arvesse ühe päeva tulemus, mille nimetab osaleja enne katsevõistluse algust.  

2.3. Klubi edetabel: 

    2.3.1. Klubiliikmete mängutaseme edetabel koostatakse võistluste ja klubi katsevõistluste tulemuste keskmise alusel, mis arvestab ka vanuse boonuspunkte, s.o. alates 65 iga aasta 1 lisapunkt.

 • ÜLDINE KORD KLUBI LIIKMEKS OLEMISEL, SAAMISEL, VÄLJAASTUMISEL, VÄLJAARVAMISEL 

3.1. Klubi liige: 

    3.1.1. Klubi liikmeks saab olla VPÜ liige, kes soovib harrastada või tegeleda bowlingumänguga ja kes on tasunud VPÜ liikmemaksu; 3.1.2. Klubi liige nõustub täitma VPÜ ja Klubi põhikirja ning käesoleva kodukorra nõudeid. 

3.2. Klubi liikmeks saamine: 

    3.2.1. Klubi liikmeks astuja peab esitama Klubi juhatusele liikmeks astumise kirjaliku sooviavalduse; 

    3.2.2. Liikmekandidaadil peab olema vähemalt kahe Klubi liikme soovitused; 

    3.2.3. Liikmekandidaatide vastuvõtt on reeglina septembrikuu viimane nädal ja kestab üks kuu. Klubi tegevuse alguskuupäev määratakse eelneva hooaja lõppemisel ja avaldatakse mai- või juunikuu Viimsi Teatajas; 

    3.2.4. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab ja kinnitab juhatuse ettepanekul Klubi üldkoosolek; 

    3.2.5. Klubil on õigus teha kõikide Klubi liikmekandidaatide kohta päringuid otsustamaks liikme sobivuse Klubisse; 

    3.2.6. Klubi juhatus võib keelduda Klubi liikme vastu võtmisest ja ei pea seda
kandidaadile põhjendama; 

    3.2.7. Klubi liikmeks võetakse kanditaat pidulikult detsembrikuus Klubi aastalõpu üldkoosolekul, kui ta on täitnud Klubi kodukorra p. 3.1.2. nõudeid. 

3.3. Klubi liikmest väljaastumine ja väljaarvamine: 

    3.3.1. Klubi liikmel on õigus Klubist lahkuda omal soovil kirjaliku avalduse esitamise alusel; 

    3.3.2. Klubi üldkoosoleku otsusega on õigus Klubi liige Klubist välja arvata, kui ta ei täida Klubi kodukorra nõudeid ja Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi juhatuse pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata VPÜ liikmemaksu kahe aasta eest; 

    3.3.3. Olenevalt Klubi kodukorraga kehtestatud nõuete rikkumise raskusest võib Klubi üldkoosolek teha oma otsusega Klubi liikmele vastava hoiatuse, keelata osalemist Klubi tegevuses teatud ajavahemikul või koheselt Klubist välja arvata. 

• MÄNGIMISE KORD 

4.1. Mängimise korra aluseks on Viimsi Kuulsaali (edaspidi Kuulsaal) kasutuse eeskiri, Kuulsaali juhtkonna ja Klubi juhatuse vaheline kokkulepe, mille täitmist Klubi liikmete poolt tagab ja reguleerib Klubi juhatus. 

4.2. Mängu käigus tekkinud seisakuid ja teisi probleeme lahendab Klubi juhatus koos Kuulsaali personaliga. 

4.3. Varalise kahju tekkimisel vastutab tekitaja personaalselt. 

• MÄNGUKORRAD 

5.1. Mängukorrad toimuvad kaks korda nädalas kaheksal rajal, maksimum kolm mängijat rajal. 

5.2. Mängukorra kestvus peab tagama kolme vooru läbimängu. 

• OMAOSALUS 

6.1. Omaosalus on Klubi liikmete rahaline panus Klubi kassasse, mis toetab VPÜ panust radade rentimisel, ürituste läbiviimist ja klubiliikmete tähtpäevade äramärkimist. 

6.2. Omaosaluse suurus radade rentimiseks määratakse igaks hooajaks Klubi üldkoosolekul ja on edasi iga osaleja kohustus tasuda igal mängukorral. 

6.3. Omaosaluse maksmine, radade kasutuse eest tasumine ja päeva saldo näidatakse ära sellekohases tabelis ning on avalik kõigile klubi liikmetele. 

6.4. Kaks korda hooaja jooksul, aastavahetusel ja hooaja lõpus, kontrollib kassa rahalise seisu õigsust selleks nimetatud Klubi liige, esitades Klubi juhatusele aruande. 

6.5. Kevadel, hooaja lõpul, kassa seis nullitakse. Selleks kasutatakse allesjäänud raha klubiliikmete suviste tähtpäevade äramärkimiseks või kaetakse hooaja lõpuürituse kulud. 

• VPÜ TOETUS 

7.1. Et väärikalt esindada VPÜ-d ja efektiivsemalt läbi viia treeninguid ja võistlusi, katab osa kulusid VPÜ Klubi kirjaliku taotluse alusel. 

7.2. Klubi juhatus koostab eelkalkulatsiooni VPÜ poolt kaetavate kulude kohta Klubi aastakoosolekul kinnitatud tegevuskava alusel. 

7.3. VPÜ poolt kinnitatud kaetavate kulude kohta esitab Klubi juhatus kontrollitud kassatšekid või arved. 

7.4. Kuulsaali radade kasutuse eest saadud tšekid, mis on tasutud VPÜ poolt, esitab Klubi juhatus kontrollimiseks VPÜ-le sügis- ja kevadhooaja lõpus.
7.5. Kõik Klubi tegevusega seotud meened, dokumendid, kirjad ja protokollid hoitakse VPÜ ruumis. 

• KLUBI MORAALI- JA EETIKANORMID 

8.1. Klubi liige ei avalda ega levita klubikaaslast halvustavaid väiteid või laimava sisuga informatsiooni. 

8.2. Klubi liige ei lahenda Klubi liikmete vahelisi vaidlusi meedia või avalikkuse ees ega väljaspool Klubi. 

8.3. Klubi tegevuses ja isiklikes küsimustes tekkinud vaidlusi püütakse lahendada poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis võib Klubi liige pöörduda lepituseks Klubi juhatuse poole. 

8.4. Klubi põhikirja, kodukorra ja juhatuse otsuse nõuete rikkumise korral Klubi liikme poolt võib kohaldada solidaarset vastutust Klubi liikme soovitajatele. 

8.5. Klubi juhatus teeb ettepaneku Klubi üldkoosolekule Klubi liikme eksimuse aruteluks ja karistava otsuse tegemiseks vastavalt kirjalikele avaldustele ja pöördumistele. 

8.6. Pretensioonide korral Klubi juhatuse tegevuse suhtes on Klubi liikmel õigus pöörduda kirjaliku avaldusega tekkinud probleemi lahendamiseks VPÜ juhatuse poole.