Viimsi Pensionäride Ühenduse põhikiri

Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 03.04.2010. a.

Muudetud üldkoosoleku otsusega 07.05.2019.a.

I Üldsätted

 1. Viimsi Pensionäride Ühendus on seadusega sätestatud korras registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing, mille ametlik lühend on VPÜ.
 2. VPÜ asukoht on Harjumaa, Viimsi vald.
 3. VPÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, muudest õigusaktidest, oma põhikirjast ja sotsiaalse õigluse põhimõtetest. Põhikirjas märkimata MTÜ tegevust reguleerivates normides juhindub VPÜ mittetulundusühingute seadusest.
 4. VPÜ eesmärgid on oma liikmete ja laiemas mõttes pensionäride huvide eest seismine alljärgnevas näitlikus nimekirjas toodud suundades:
  – sotsiaalne turvalisus, s.h. omavalitsuse toetused ja muu abi eakatele;
  – sotsiaalhoolekanne koostöös omavalitsuse ja teiste asjakohaste organisatsioonidega;
  – pensionäride tervishoid lähtudes rahvatervise põhimõtetest;
  – juriidiline nõustamine ja võimaluse korral abi asjaajamistes ametiasutustega;
  – koolitus lähtudes täiend- ja elukestva õppe põhimõtetest.
  – tarbijakaitse;
  – pensionäride teavitamine neid puudutavates küsimustes;
  – vaba aja veetmine, osalemine kultuuri- ja seltsielus;
  – muud VPÜ põhikirjakohased tegevused.
 5. VPÜ majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
 6. VPÜ tegutseb koos Viimsi valla omavalitsusega, ühiskondlike organisatsioonidega, ühistegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning koostööpartneritega nii kodu- kui välismaal.
 7. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja toetusi, stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
 8. VPÜ-l on õigus olla teiste mittetulundusühingute liige või asutajaliige.

II Liikmed ja toetajaliikmed

 1. VPÜ liikmeks võib olla Viimsi vallas elanike registris registreeritud või elav või töötav või vallas kinnisvara omav pensionär (s.h. invaliidus- ja eelpensionär), kes lööb aktiivselt kaasa ühingu eesmärkide elluviimisel, täidab põhikirja nõudeid ja tasub liikmemaksu.
 2. VPÜ liikmeks astumise ja sealt lahkumise korra kinnitab juhatus.
 3. VPÜ sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab Volikogu (volinike koosolek).
 4. Juhatusel on õigus liige VPÜ-st liikmeskonnast välja arvata, kui ta ei ole kolme kalendriaasta jooksul tasunud liikmemaksu või on VPÜ liikmeks vastuvõtmisel esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
 5. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
 6. Liikmel on õigus osaleda VPÜ üldkoosolekul, määrata juhatuse liikmeid, valida volikogu ja revisjonikomisjoni liikmeid ja olla valitud juhtorganeisse.
 7. VPÜ toetajaliikmeks võib olla juriidiline või füüsiline isik, kes tunnistab VPÜ põhikirjalisi eesmärke.
 8. Toetajaliikmeks saamise ja sealt väljaarvamise otsustab VPÜ juhatus.
 9. Toetajaliikmel on õigus saada teavet VPÜ tegevusest.
 10. Toetajaliikmel on õigus teda puudutavates küsimustes osaleda nõuandva häälega üldkoosolekul, volikogu või juhatuse koosolekul.
 11. Toetajaliige ei maksa liikmemaksu.

III Juhtimine

 1. VPÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
 2. Üldkoosolek määrab 3 aastaks 1 kuni 7 liikmelise juhatuse liikmed.
 3. Üldkoosolek valib 3 aastaks volikogu ja revisjonikomisjoni liikmed.

IV Üldkoosolek

 1. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
  1.1. Põhikirja muutmine.

1.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine.

1.3. Volinike valimine Volikogusse ja nende tagasikutsumine.

1.4. Majandusaasta aruande kinnitamine.

1.5.Aruandeperioodiks revisjonikomisjoni või revidendi valimine.

1.6. VPÜ lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

 1. Üldkoosoleku kokkukutsumine.

2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud juhtudel ja põhikirjas ettenähtud   korras, samuti siis, kui VPÜ huvid seda nõuavad.

2.2.Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.

2.3 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
2.4. Üldkoosolekust teatatakse kohaliku omavalitsuse väljaandes ja volikogu liikmete kaudu.
2.5. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

 1. Üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste tegemine.

3.1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.

3.2. VPÜ liige võib osaleda ja hääletada üldkoosolekul isiklikult või anda selleks kirjaliku volituse mõnele teisele seaduses ettenähtud isikule.

3.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest. 3.4. Otsus Põhikirja muutmiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest

V Volikogu (volinike koosolek)

 1. Üldkoosoleku ülesandeid täidab üldkoosolekute vahelisel ajal VPÜ liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek – Volikogu. Volikogu liikmeid on 33-51 ja nad valitakse üldkoosolekul.
 2. Volikogul on sel perioodil üldkoosoleku pädevus, v.a. järgmised küsimused:
  2.1. Põhikirja muutmine;
  2.2. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  2.3. VPÜ jagunemise, ühinemise ja lõpetamise otsustamine.
 3. Volikogu teeb punktis 2 märgitud küsimustes ettepanekud üldkoosolekule.
 4. Volikogu valib kolmeks aastaks Volikogu juhataja ja asejuhataja.
 5. Volikogu käib koos vähemalt üks kord kvartalis.

VI Juhatus

 1. VPÜ juhatus valib kolmeks aastaks juhatuse esimehe ja aseesimehe.
 2. Juhatuse esimees esindab VPÜ-d kõigis toimingutes. Juhatuse esimehe pikemaajalisel äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees.
 3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada VPÜ-d.
 4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsuse vastuvõtmine toimub lihthäälteenamusega.
 5. Töö paremaks organiseerimiseks võib juhatus moodustada organeid ja alalisi või ajutisi toimkondi. Alaliste toimkondade liikmed kinnitab juhatuse ettepanekul Volikogu, lähtudes liikme kandidatuuri erialasest pädevusest. Toimkonna liige ei pea olema VPÜ, selle juhatuse või volikogu liige.
 6. Teabe paremaks edastamiseks pensionäridele moodustab juhatus piirkondi, mis ei ole osakonna ega organi staatuses.
 7. Teabe edastamisel kasutatakse Volikogu liikmeid, kellele on kinnistatud tööpiirkond, omavalitsuse teabekanaleid, võimaluse korral e-posti ja VPÜ interneti kodulehekülge, samuti muid teabevahendeid.

VII VPÜ lõpetamine ja vara jaotamine 

1. VPÜ lõpetab tegevuse seaduses ettenähtud korras.

2. Pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist või tagastamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel.

3. Ülejäänud vara lähen üle Viimsi Vallavalitsusele, kes peab seda kasutama võimalikult mittetulundusühingu eesmärkidele vastavalt.