Viimsi Seenioride Nõukoda seisuga 23.04.2022

Aarne Freiberg – nõukoja esimees

Sirje Põlluste – nõukoja aseesimees

Eha Pihlakas – nõukoja aseesimees

Raimo Tann – nõukoja liige

Enno Järvis – nõukoja liige

Tiina Parm  – nõukoja liige

Arvo Kundla – nõukoja liige

Katrin Markii  –  abivallavanem

Mari-Ann Kelam  –  valla volikogu esindaja

         
 

Viimsi Seenioride nõukoja põhikiri

Väljaandja: Viimsi Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 23.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge: RT IV, 17.03.2018, 12
Viimsi Seenioride Nõukoja põhikiri
Vastu võetud 13.03.2018 nr 5
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
 (1) Viimsi Seenioride Nõukoda (edaspidi  nõukoda) on Viimsi eakatest koosnev esinduskogu.
(2) Nõukoda juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, Viimsi valla
õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
(3) Nõukoja tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Nõukoja
põhitegevus on kaasata eakaid aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.
(4) Nõukoja ettepanekud on Viimsi Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Viimsi Vallavalitsusele(edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.
(5) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad vajadusel nõukojaga valla eakate töö kavandamisel,
teostamisel ja hindamisel.
§ 2. Eesmärk ja põhitegevus
(1) Nõukoja eesmärk on esindada eakate huve vallas ning rääkida kaasa sotsiaalvaldkonnas eakaid puudutavates
küsimustes.
(2) Eesmärgi täitmiseks nõukoda:
1) arutab eakaid puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla otsustuspädevusse ning teeb vallavolikogule ja
vallavalitsusele eakate huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
2) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade nõukodadega;
3) esindab Viimsi eakaid maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi eakate üritustel.
§ 3. Nõukoda
(1) Nõukojal on viis (5) kuni üheksa (9) liiget. Üks (1) vallavalitsuse esindaja, üks (1) vallavolikogu esindaja ja
kuni seitse (7) liiget.
(2) Nõukoja liikmed valitakse salajase hääletamise teel v.a vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vallavalitsuse esindajaks on vastavalt ametikohale
sotsiaalvaldkonna eest vastutav abivallavanem ja vallavolikogu esindajaks sotsiaalkomisjoni esimees. Nende
asendajateks vastavalt sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja ja sotsiaalkomisjoni aseesimees.
(4) Nõukoja korralised valimised toimuvad hiljemalt nelja kuu jooksul pärast kohaliku omavalitsuse volikogude
valimisi.
(5) Nõukoja liikmed valitakse neljaks aastaks (v.a vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad).
§ 4. Valimiste korraldamine
(1) Nõukoja valimised toimuvad Viimsi pensionäride üldkogul.
(2) Viimsi pensionäride üldkogu kinnitab enne valimiste läbiviimist täpsema korra valimiste läbiviimiseks.
Kord kinnitatakse avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.
(3) Nõukoja valimised korraldab viie liikmeline Valimiskomisjon.
Leht 2 / 3 Viimsi Seenioride Nõukoja põhikiri
(4) Valimiskomisjoni liikmed valitakse Viimsi pensionäride üldkogul.
(5) Valimiskomisjon valib endi hulgast esimehe ja aseesimehe.
(6) Nõukotta võib kandideerida pensioni eas inimene.
(7) Valimisõiguslik isik on pensioni eas inimene.
(8) Nõukoja kandidaadil tuleb esitada kandideerimisavaldus hiljemalt 21 päeva enne valimisi.
(9) Kandidaatide nimed avalikustatakse Viimsi Pensionäride Ühenduse kodulehel (www.viimsiseeniorid.ee) ja
võimalusel Viimsi Teatajas hiljemalt 14 päeva enne valimisi.
(10) Valimiskoosolek kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne valimisi Viimsi Pensionäride Ühenduse
kodulehel (www.viimsiseeniorid.ee) ja võimalusel Viimsi Teatajas.
(11) Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad rohkem hääli.
(12) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt ning need avaldatakse Viimsi Pensionäride
Ühenduse kodulehel (www.viimsiseeniorid.ee) ja Viimsi Teatajas.
§ 5. Juhtimine
(1) Nõukoda esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja kuni kaks aseesimeest.
(2) Nõukoja esimees ja kuni kaks aseesimeest valitakse nõukoja volituste ajaks salajasel hääletusel nõukoja
poolt.
(3) Nõukoda esindab suhtlemisel vallavalitsuse ja vallavolikoguga nõukoja esimees.
(4) Nõukoja täpsema juhtimise-, töö- ja asjaajamise korra kinnitab nõukoda.
(5) Nõukoda võib esimehe ja aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt
hääletab 2/3 nõukoja liikmetest.
§ 6. Töökorraldus
(1) Nõukoja töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
(2) Nõukoja koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab nõukoja esimees, tema puudumisel aseesimees.
(3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 nõukoja liikmete ettepanekul.
(4) Nõukoda võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.
(5) Nõukoda võib moodustada töö paremaks korraldamiseks töögruppe.
(6) Nõukoja koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
§ 7. Liikme väljaarvamine
(1) Liikme võib nõukojast välja arvata:
1) koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhikirja kohaseid ülesandeid, kahjustab oma
tegevusega nõukoja mainet või kui ta ilma põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
2) isikliku avalduse alusel.
(2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta vajadusel valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui
valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldatakse liikme leidmiseks järelvalimised.
§ 8. Õigused ja kohustused
(1) Nõukojal on õigus:
1) arutada Viimsi pensionäre puudutavaid küsimusi ning teha vastavasisulisi ettepanekuid vallavolikogule ja
vallavalitsusele;
2) kasutada Viimsi Pensionäride Ühenduse ja võimalusel vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks;
3) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
4) algatada pensionäride tegevust toetavaid projekte;
5) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes pensionäride võrgustikes.
(2) Nõukojal on kohustus:
1) arvestada Viimsi valla pensionäride põhjendatud ettepanekutega;
2) toetada ja aidata kaasa valla pensionäride tegevuste arendamisele;
Viimsi Seenioride Nõukoja põhikiri Leht 3 / 3
3) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning pensionäride vahel.
§ 9. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine
Nõukoja põhikirja kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu nõukoja
ettepanekul.
§ 10. Tegevuse lõpetamine
Nõukoja tegevuse lõpetab vallavolikogu nõukoja ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.
§ 11. Rakendussätted
(1) 2018. aastal toimuvad nõukoja liikmete valimised hiljemalt kolme kuu jooksul peale käesoleva määruse
jõustumist ning valimiste läbiviimisel ei pea järgima käesoleva määruse paragrahvis 4 toodud tähtaegu.
(2) Määrus jõustub 23. märtsil 2018.
Ain Pinnonen
Vallavolikogu aseesimees