Viimsi Seenioride Nõukoda

Koosseis & kontaktid

Viimsi Seenioride Nõukoda koosseisus seisuga 27. märts 2019:

Rein Kriis – nõukoja esimees

Ülle Landra – nõukoja aseesimees

Annika Valkla – nõukoja sekretär

Malle Annus – nõukoja liige

Arnold Kimber – nõukoja liige

Malle Ojari – nõukoja liige

Raimo Tann – nõukoja liige

Raivo Tomingas – nõukoja liige

Enn Teimann – nõukoja liige

Teave

Põhikiri

Väljaandja: Viimsi Vallavolikogu

Akti liik: määrus

Teksti liik: algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp: 23.03.2018

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Avaldamismärge: RT IV, 17.03.2018, 12

Viimsi Seenioride Nõukoja põhikiri

Vastu võetud 13.03.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Viimsi Seenioride Nõukoda (edaspidi nõukoda) on Viimsi eakatest koosnev esinduskogu.

(2) Nõukoda juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, Viimsi valla

õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

(3) Nõukoja tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Nõukoja

põhitegevus on kaasata eakaid aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

(4) Nõukoja ettepanekud on Viimsi Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Viimsi Vallavalitsusele

(edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

(5) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad vajadusel nõukojaga valla eakate töö kavandamisel,

teostamisel ja hindamisel.

§ 2. Eesmärk ja põhitegevus

(1) Nõukoja eesmärk on esindada eakate huve vallas ning rääkida kaasa sotsiaalvaldkonnas eakaid puudutavates

küsimustes.

(2) Eesmärgi täitmiseks nõukoda:

1) arutab eakaid puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla otsustuspädevusse ning teeb vallavolikogule ja

vallavalitsusele eakate huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;

2) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade nõukodadega;

3) esindab Viimsi eakaid maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi eakate üritustel.

§ 3. Nõukoda

(1) Nõukojal on viis (5) kuni üheksa (9) liiget. Üks (1) vallavalitsuse esindaja, üks (1) vallavolikogu esindaja ja

kuni seitse (7) liiget.

(2) Nõukoja liikmed valitakse salajase hääletamise teel v.a vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vallavalitsuse esindajaks on vastavalt ametikohale

sotsiaalvaldkonna eest vastutav abivallavanem ja vallavolikogu esindajaks sotsiaalkomisjoni esimees. Nende

asendajateks vastavalt sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja ja sotsiaalkomisjoni aseesimees.

(4) Nõukoja korralised valimised toimuvad hiljemalt nelja kuu jooksul pärast kohaliku omavalitsuse volikogude

valimisi.

(5) Nõukoja liikmed valitakse neljaks aastaks (v.a vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad).

§ 4. Valimiste korraldamine

(1) Nõukoja valimised toimuvad Viimsi pensionäride üldkogul.

(2) Viimsi pensionäride üldkogu kinnitab enne valimiste läbiviimist täpsema korra valimiste läbiviimiseks.

Kord kinnitatakse avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

(3) Nõukoja valimised korraldab viie liikmeline Valimiskomisjon.

Leht 2 / 3 Viimsi Seenioride Nõukoja põhikiri

(4) Valimiskomisjoni liikmed valitakse Viimsi pensionäride üldkogul.

(5) Valimiskomisjon valib endi hulgast esimehe ja aseesimehe.

(6) Nõukotta võib kandideerida pensioni eas inimene.

(7) Valimisõiguslik isik on pensioni eas inimene.

(8) Nõukoja kandidaadil tuleb esitada kandideerimisavaldus hiljemalt 21 päeva enne valimisi.

(9) Kandidaatide nimed avalikustatakse Viimsi Pensionäride Ühenduse kodulehel (www.viimsiseeniorid.ee) ja

võimalusel Viimsi Teatajas hiljemalt 14 päeva enne valimisi.

(10) Valimiskoosolek kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne valimisi Viimsi Pensionäride Ühenduse

kodulehel (www.viimsiseeniorid.ee) ja võimalusel Viimsi Teatajas.

(11) Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad rohkem hääli.

(12) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt ning need avaldatakse Viimsi Pensionäride

Ühenduse kodulehel (www.viimsiseeniorid.ee) ja Viimsi Teatajas.

§ 5. Juhtimine

(1) Nõukoda esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

(2) Nõukoja esimees ja kuni kaks aseesimeest valitakse nõukoja volituste ajaks salajasel hääletusel nõukoja

poolt.

(3) Nõukoda esindab suhtlemisel vallavalitsuse ja vallavolikoguga nõukoja esimees.

(4) Nõukoja täpsema juhtimise-, töö- ja asjaajamise korra kinnitab nõukoda.

(5) Nõukoda võib esimehe ja aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt

hääletab 2/3 nõukoja liikmetest.

§ 6. Töökorraldus

(1) Nõukoja töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

(2) Nõukoja koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab nõukoja esimees, tema puudumisel aseesimees.

(3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 nõukoja liikmete ettepanekul.

(4) Nõukoda võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

(5) Nõukoda võib moodustada töö paremaks korraldamiseks töögruppe.

(6) Nõukoja koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 7. Liikme väljaarvamine

(1) Liikme võib nõukojast välja arvata:

1) koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhikirja kohaseid ülesandeid, kahjustab oma

tegevusega nõukoja mainet või kui ta ilma põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;

2) isikliku avalduse alusel.

(2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta vajadusel valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui

valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldatakse liikme leidmiseks järelvalimised.

§ 8. Õigused ja kohustused

(1) Nõukojal on õigus:

1) arutada Viimsi pensionäre puudutavaid küsimusi ning teha vastavasisulisi ettepanekuid vallavolikogule ja

vallavalitsusele;

2) kasutada Viimsi Pensionäride Ühenduse ja võimalusel vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks;

3) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;

4) algatada pensionäride tegevust toetavaid projekte;

5) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes pensionäride võrgustikes.

(2) Nõukojal on kohustus:

1) arvestada Viimsi valla pensionäride põhjendatud ettepanekutega;

2) toetada ja aidata kaasa valla pensionäride tegevuste arendamisele;

Viimsi Seenioride Nõukoja põhikiri Leht 3 / 3

3) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning pensionäride vahel.

§ 9. Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine

Nõukoja põhikirja kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu nõukoja

ettepanekul.

§ 10. Tegevuse lõpetamine

Nõukoja tegevuse lõpetab vallavolikogu nõukoja ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 11. Rakendussätted

(1) 2018. aastal toimuvad nõukoja liikmete valimised hiljemalt kolme kuu jooksul peale käesoleva määruse

jõustumist ning valimiste läbiviimisel ei pea järgima käesoleva määruse paragrahvis 4 toodud tähtaegu.

(2) Määrus jõustub 23. märtsil 2018.

Ain Pinnonen

Vallavolikogu aseesimees